Zaproszenie na XCVI Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów

serdecznie zapraszamy na comiesięczne spotkanie w ramach Otwartego Forum Dyskusyjnego Urbanistów, które odbędzie się 20 marca 2024 r. (środa), o godzinie 18.00, na platformie TEAMS. Temat przewodni spotkania: „ENERGIA ODNAWIALNA W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH”. Szczegóły w dołączonym zaproszeniu.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNlODY4OGMtMDJhYy00M2FkLWEyNzktMTBmYjZiZWNiYmFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22b6b99ff3-bfe3-409b-b95d-4c44e2f04585%22%7d

Szczegóły w dołączonym zaproszeniu.