You are currently viewing E-konferencja: Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. II edycja.

E-konferencja: Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. II edycja.

Intensywny rozwój miast wywiera coraz silniejszy wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie miasta i ich mieszkańcy stają przed rosnącą skalą wyzwań, takich jak zanieczyszczenie powietrza, występowanie miejskiej wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody czy utrata naturalnych siedlisk. Wprowadzając elementy błękitno-zielonej infrastruktury w postaci zielonych dachów i fasad, pojemników retencyjnych, ogrodów deszczowych, nawierzchni przepuszczalnych, powierzchni strukturalnych, systemów OZE czy systemów zrównoważonej gospodarki wodą deszczową, miasta mogą przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W trakcie naszej e-konferencji porozmawiamy o tym, jak te wymogi połączyć z nowoczesną architekturą i jakie wyzwania stawiają one przed projektantami. Widzimy się 29 czerwca 2023 o godz. 9:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się.

9:00 – 9:30 Rozwój retencji i błękitno-zielonej infrastruktury jako jedne z podstawowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Poruszane zagadnienia:

1. Wybrane aspekty obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu oraz ich wpływu na środowisko i gospodarkę;

2. Niezbędne działania adaptacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby rozwoju retencji i błękitno-zielonej infrastruktury na obszarach zurbanizowanych;

3. Korzyści wynikające z podejmowania działań adaptacyjnych;

4. Przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwoju retencji i błękitno-zielonej infrastruktury.

Prowadzący: Michał Marcinkowski, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Z wykształcenia i zamiłowania geograf – hydrolog. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania skupiają się m.in. wokół wpływu zmian klimatu na gospodarkę wodną, zagrożeń związanych z występowaniem zjawisk ekstremalnych oraz monitoringu środowiska.

Obecnie ekspert z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu działającym w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Odpowiada m.in. za realizację projektu pn. „Doradztwo strategiczne w ramach projektu Miasto z Klimatem”, który ma na celu wsparcie miast w przyspieszeniu ich transformacji w kierunku neutralności i odporności klimatycznej. Uczestniczy również w realizacji szeregu innych przedsięwzięć, wśród których można wymienić KLIMADA 2.0: „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, „Support the assessment of Climate Action Plans for some 10 Polish cities – stage 2”, w ramach którego zaproponowano standaryzację działań adaptacyjnych oraz przygotowano wytyczne optymalizacji procesów zarządzania gospodarką wodną w miastach, czy też projekt, którego celem jest „Wykonanie planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”.

Wcześniej, przez wiele lat związany z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym, gdzie m.in. kierował komórkami odpowiedzialnymi za organizację i funkcjonowanie sieci monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. Współpracował również z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie jako ekspert w Departamencie Ochrony Przed Powodzią i Suszą działającym w Krajowym Zarządzenie Gospodarki Wodnej.

9:30 – 10:00 Dlaczego potrzebujemy dachów retencyjnych? Dach zielony czy błękitny – zawsze Bauder.

Tworząc systemy dachów zielonych musimy spełnić nie tylko podstawowe założenia przegród, ale stworzyć warunki dla retencji wód opadowych w powierzchniach czynnie biologicznych.

Odpowiednie dobranie produktów i miąższości substratów daje nam możliwość zmniejszenia zbiorników retencyjnych i dodatkowo redukuje współczynnik spływu, który jest tak istotny przy zmiennym klimacie.

Prowadzący: Jacek Czyż

Green roofs manager -związany z firmą Bauder od września 2022. Dachy zielone to nie tylko praca, ale pasja. Już od dwudziestu lat prowadzi szkolenia i wprowadza inowacyjne produkty zwiększając retencję dachów zielonych. W chwilach wolnych miłośnik przyrody i rodzinny ogrodnik.

10:00 – 10:30 Co architekt powinien wiedzieć o deszczu i co z tego w praktyce wynika?

Poruszane zagadnienia:

1. Jak w Polsce pada deszcz i jak się to zmieni?

2. Dlaczego miasta są podtapiane?

3. Jakie ma to znaczenie dla projektowania?

4. Jakie w obszarze deszczówki powinni odnaleźć się architekci i na co zwrócić uwagę projektując.

Prowadzący: Jacek Zalewski

Dyrektor w RetencjaPL, wiele lat zarządzał projektami w międzynarodowej firmie inżynierskiej, współpracując z architektami w projektach wielobranżowych. Jego pasją jest gospodarka wodna i łączenie w interdyscyplinarnych projektach potrzeb człowieka, warunków środowiska i możliwości ekonomicznych. Mocno zaangażowany w promocję zrównoważonego podejścia do zarządzania systemami odwodnienia, zielono-niebieskiej infrastruktury i retencji. Autor wytycznych i katalogów ukierunkowanych na projektowanie miast przyjaznych dla mieszkańców i odpornych na zmiany klimatu dla Bydgoszczy, Sopotu, Piaseczna, Śląska i Zagłębia, Kalisza. Praktyk, z dwudziestoletnim doświadczeniem współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstwami wod-kan.  Ukończył Politechnikę Krakowską.

10:30 – 11:00 Modułowe systemy przeciwpowodziowe FloodWarden – skuteczna ochrona, idealnie dostosowana do potrzeb.

Poruszane zagadnienia:

1. Zmiany klimatu i postępująca urbanizacja.

2. Ochrona przed powodziami błyskawicznymi i podtopieniami.

3. Nowoczesne rozwiązania hydrotechniczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.

4. .Modułowe bariery FloodWarden jako mobilny element infrastruktury przeciwpowodziowej.

Prowadzący: Paweł Walenciejczyk, Manager Produktu firmy Pietrucha

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 11:40 Projektowanie błękitnej infrastruktury w mieście

Prowadzący: Timo Stevens, holenderska pracownia De Urbanisten.

11:40 – 12:10 Błękitno zielona infrastruktura w obiektach wielkopowierzchniowych na przykładzie projektów Archiclima

Poruszane zagadnienia:

1. Założenia i cel projektu LIFE Archiclima.

2. Ocena podatności obiektów wielkopowierzchniowych w obszarach ryzyka klimatycznego. 

3. Planowanie adaptacji – analiza możliwości wdrożeń NbS.

4. Standard Archiclima utrzymania bioróżnorodności dla obiektów wielkopowierzchniowych.

5. Case study  – projekt Archiclima dla: 

a. Katowice Airport – ogrody deszczowe, zielona ściana.

b. Galeria Solna Inowrocław – rozszczelnienia, zieleń wysoka, naturalna sukcesja.

c. Homepark Franowo Poznań i Decathlon Franowo Poznań – ogrody deszczowe, zielony dach.

d. Galeria Olimpia Bełchatów – zielone ściany, ogrody deszczowe, rozszczelnienia i zieleń wysoka, zbiornik retencyjny.

Prowadzący: Marta Łapińska LIFE Archiclima

Marta Łapińska – mgr inż. arch., członkini Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, urodziła się w jednym z największych europejskich miast bez dworca kolejowego. Studia ukończyła w Gliwicach. Tam też założyła rodzinę. Przez lata budowała „drugą Japonię” i duże obiekty kubaturowe: centra handlowe, hotele, zakłady produkcyjne. Od 2014 roku posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 6/SLOKK/2014. Fascynuje się przyrodą – tą dziką, której trzeba nie przeszkadzać. Z zaangażowaniem działa na rzecz klimatu i niejednego miejskiego pnącza, do którego zbliża się ktoś z piłą. Projektowanie futuroregeneratywne uprawia z myślą o bezpiecznej przyszłości własnej i następnego pokolenia. Ma czarny pas w sztuce AutoCAD i SketchUP. Jest żoną Łukasza i mamą Jasia.

12:10 – 12:40 Wykorzystanie wtórne zasobów wody deszczowej w obiekcie – centrale deszczowe, potencjał i rozwiązania.

Prowadzący: Bartosz Tywonek, Wilo Polska

Kierownik ds. szkoleń i rozwoju. Związany od 12 lat z branżą pompową. Odpowiedzialny za rozwój wiedzy w Klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych jak również wdrażanie nowych produktów i systemów pompowych, w tym m.in. systemów wykorzystania oraz filtracji wody deszczowej dla sektora mieszkaniowego i komercyjnego. Absolwent Warszawskiej SGGW na wydziale budownictwa i inżynierii środowiska.

12:40 – 12:50 Przerwa

12:50 – 13:20 Ogródki deszczowe. Kogo chcemy oszukać?

Prowadzący: Wojciech Januszczyk

Jest architektem krajobrazu, pracownikiem Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, fundatorem Fundacji Krajobrazy i Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni. Na łamach A&B, już w najbliższym, kwietniowym numerze (także w BEZPŁATNYM E-WYDANIU) podzieli się z Czytelnikami i Czytelniczkami zebranymi przez siebie wytycznymi i standardami projektowania w dobie zmian klimatu.

13:20 – 13:50 Zielone i niebieskie absurdy w przestrzeni miast

Prezentacja ma na celu ukazanie sprzeczności pomiędzy deklarowanymi realizacjami proekologicznymi a stanem faktycznym ich istnienia w przestrzeniach miejskich. Prezentacja obejmuje zarówno aspekt władz centralnych, jak i samorządowych. Wystąpienie w założeniach merytorycznych, nie ma na celu wzbudzania i wzmacniania konfliktu pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces podnoszenia standardów przeciwdziałania zmianom klimatycznym w przestrzeniach miejskich. Celem jest ukazanie wadliwości i niespójności, które w rezultacie prowadzą do oskarżeń o greenwashing oraz brak umiejętnego gospodarowania zasobami finansowymi. W prezentacji zostanie również podjęta próba znalezienia przyczyn takiego stanu rzeczy w cyklu od projektowania do funkcjonowania. Zaintonowane będą zarówno prace wymagające zaangażowania branży budowlanej, jak i same projektu edukacyjne

Prowadzący: dr. Inż. Wojciech Słomka

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunku ochrona środowiska, specjalności inżynieria ekologiczna. Stopień doktora, uzyskał w tej samej uczelni, specjalność – ochrona roślin. Autor publikacji, artykułów, wystąpień krajowych i zagranicznych poświęconych przyrodzie, naturze, dendrologii i ekoinżynierii. Obecnie stały korespondent w czasopiśmie „Zieleń miejska” oraz „Gospodyni”, w której z wiedzą ekologiczną dociera do mieszkanek obszarów wiejskich. Udziela rad i porad związanych z koniecznością ochrony przyrody w Radiu Olsztyn oraz TVP3 Katowice. Twórca listy gatunków roślin na czasy zmian klimatu dla aglomeracji miejskich w Europie Środkowej. Wierny idei – „praca z naturą, praca dla natury”. W mediach społecznościowych prowadzi konto instagramowe @eko_wojtek, w przestrzeni którego informuje i edukuje o zmianach klimatu w szczególności związanymi z przestrzenią miejską. 

13:50 Zakończenie konferencji

Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.

Zapisz się na e-konferencję: TUTAJ