Pożegnanie Kol. Jacka Pióreckiego

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o odejściu mgra inż. arch. Jacka Pióreckiego, byłego członka Towarzystwa, urbanisty, architekta, projektanta, rzeczoznawcy branżowego, wieloletniego kierownika Pracowni Urbanistycznej Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, wykładowcy Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Był autorem lub współautorem wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa z 2003 roku.

Zapamiętamy go przede wszystkim jako osobę otwartą, Człowieka wielkiego serca, pasjonata, aktywnego uczestnika procesów przekształceń samorządowych, wychowawcę i mentora pokoleń urbanistów i planistów.