You are currently viewing VII Edycja Nagrody im. Jerzego Regulskiego

VII Edycja Nagrody im. Jerzego Regulskiego

VII edycja Nagrody im. Jerzego Regulskiego za 2022 rok

Przygotowania do kolejnej edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego już trwają. 19 stycznia zebrała się Kapituła Nagrody.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Kapituły: dr Tomasz Majda, dr Adam Kowalewski, Joanna Erbel, prof. Joanna Regulska oraz prof. dr hab. Tadeusz Markowski, który jest nowym członkiem kapituły. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele FRDL: dr Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu, Marlena Moliszewska-Gumulak – Dyrektor ds. rozwoju i Monika Ziółkowska.

W 2023 roku konferencja, na której wręczone zostaną Nagrody im. Jerzego Regulskiego odbędzie się 16 czerwca w Łodzi. Kandydatów w kategorii wzmacnianie samorządności terytorialnej zgłaszają struktury organizacyjne Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Kandydaci w kategorii kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zgłaszani są przez Towarzystwo Urbanistów Polskich lub inne instytucje za jego pośrednictwem.

Ważnym elementem tegorocznej konferencji będzie prezentacja raportu na temat stanu samorządności w Polsce. Prace nad raportem już trwają. Wydarzenie będzie także okazją do dyskusji na temat bieżących problemów i wyzwań przed którymi stoją samorządy. Szczegółowy program konferencji już niebawem.

Nagroda im. Jerzego Regulskiego przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.

Przy nominacji kandydatów zgłaszający biorą pod uwagę w szczególności (choć nie wyłącznie) osiągnięcia kandydatów w zakresie:

a) idei – w postaci wdrażania koncepcji rozwoju bądź wzmacniania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów, czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,

b) realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji społecznej lub urbanistycznej mającej charakter przestrzenny oraz aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną w Polsce oraz krajach które ją budują,

c) wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z samorządnością terytorialną, urbanistyką i ładem przestrzennym;

d) aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej oraz podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Idea nagrody łączy ze sobą dwie dziedziny wielkich dokonań jej Patrona, ściśle z sobą związane. Jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, których koncepcję tworzył Profesor Jerzy Regulski jest troska o ład przestrzenny polskich miast, miasteczek i osiedli. To zadanie powierzyło gminom polskie prawo. Dlatego Nagroda imienia Jerzego Regulskiego łączy dwie dziedziny działań jej Patrona – troskę o ład przestrzenny oraz nagradzanie jego twórców, których polem działań są polskie samorządy.

Zgłoszenia w VII edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego pod adresem: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl