Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

IX PODLASKIE FORUM URBANISTÓW

W dniu 16 maja 2017 roku w siedzibie Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się IX Podlaskie Forum Urbanistów, zorganizowane przez Zarząd Oddziału TUP
w Białymstoku, Wydział Architektury i Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Prezentację na temat poszukiwania idei w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym przedstawił prof. dr hab. inż. arch. Marek Budzyński.

W dyskusji udział wzięli: Andrzej Chwalibóg – białostocki oddział TUP, Agnieszka Rzosińska – dyrektor Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz – Dziekan Wydziału Architektury, prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku, Lech Pilarski – dziennikarz Radia Białystok.

Glossa o IX Podlaskim Forum Urbanistów

Komentarz - refleksję dzielę na dwie części.

Pierwsza część.

W trakcie spotkania zazdrościłem studentom, że mają okazje spotkać się z prof. Markiem Budzyńskim i poznać fragment Jego twórczości, którą określę krótko - jest wyjątkowa. Dlatego za mało skorzystaliśmy z tej okazji, podejmując dyskusję, biorąc sobie na barki złożoną rzeczywistość. Studenci natomiast mogli się nauczyć nie tylko jak, ale i dlaczego, należy być architektem. Czy ją wykorzystali, pozostawiam bez komentarza.

Druga część.

Bezpośrednie wrażenie po spotkaniu, to odczucie chaosu i braku zrozumienia. Nie przeszkadza mi to jednak ocenić forum pozytywnie - to było dobre doświadczenie.

Za wszystkim co mówiliśmy, kryła się  n i e d o s k o n a ł a   d e m o k r a c j a . Demokracja bowiem powstała i funkcjonowała w wyniku wyrównania potencjału obywatelskiego. Przypomnę w tym miejscu, że pierwsze wybory były dokonywane w postaci losowania, a wyrównanie potencjału materialnego obywateli zapewniali niewolnicy. Warto jeszcze dodać,
iż czynnikiem sukcesu, były wymagania stawiane obywatelom. Ich spełnienie stanowi podstawowe kryterium oceny jakości samorządu lokalnego, a opierając (słusznie) potencjał samorządu lokalnego na p a r t y c y p a c j i, można stwierdzić, ż e  j e j  p o t e n c j a ł  j e ś l i  n i e  c h c e  b y ć   t y l k o  ź r ó d ł e m  o p i n i i, w y m a g a  w ł a ś c i w e j w i e d z y  i  c n ó t
o b y w a t e l s k i c h.

Przechodząc do poszukiwania idei, doświadczona prezentacja poglądów w dyskusji, wskazała potrzebę uporządkowania wiedzy o  i d e i  w  p l a n o w a n i u
p r z e s t r z e n n y m. Oprócz podania różnicy gatunkowej - że jest to idea przyświecająca planowaniu przestrzennemu, należy dodać, d o  c z e g o  s i ę  t a  i d e a  m a
k o n k r e t n i e  o d n o s i ć. Bez tego mogły się bowiem pojawić trywialne stwierdzenia, że chodzi o to, aby było lepiej, co już wprost prowadzi do Baumana i płynnej rzeczywistości, w której nie ma miejsca na idee (ciągła popularność tego spóźnionego proroka ponowoczesności dowodzi, że postmodernizm, mimo szkód, które wyrządził, nadal jest wyznawany). Inne wypowiedzi natomiast, przedstawiając niewątpliwie słuszne cele, głosiły to co znamy. Wypowiadane z frustracją, prowadziły do rozterki: czy szukać nowych idei, czy jednak znaleźć przyczynę braku skuteczności i udoskonalić obecne. Problem pozostał, a forum mnie utwierdziło, że poszukiwanie nowej idei, lub udoskonalenia starej, należy
p o p r z e d z i ć  u p o r z ą d k o w a n i e m  s t a n u  w i e d z y  o  ś w i e c i e  o r a z  o  c z ł o w i e k u,  ł ą c z n i e  z  r o z p o z n a n i e m  u m i e j ę t n o ś c i 
d z i a ł a n i a (wszak koronnym argumentem za potrzebą nowych idei przyświecających naszemu działaniu - logos wyprzedza akt - są ustalone cele, a w sztuce i handlu dominująca jest potrzeba nowości - można mówić o zjawisku podobnym do entropii, wyczerpywania się siły oddziaływania, któremu zapobiega p r o c e s  p o j a w i a n i a  s i ę  n o w e g o, niestety doraźnie). Jeśli uporządkowanie ma być skuteczne to należy jeszcze powalczyć z paradygmatem, który rządzi i utrudnia zmiany. Dlatego sięgać trzeba głęboko, aby
w historiozoficznym ujęciu oczyścić powstałe zniekształcenia. Chodzi mi o wykorzystanie naturalnej weryfikacji i falsyfikacji dokonywanej przez bieg wydarzeń. Duch wydarzeń (genius saeculi) zawsze kiedyś zwycięży ducha chwili (genius momenti).

Wydaje się, że to przekracza nasze możliwości, lecz z drugiej strony jest konieczne, aby uwolnić się od wspomnianego paradygmatu i - na przykład - dać szansę uczonym -
to wszystko się działo na uczelni, gdzie powinno się poszukiwać, odkrywać i doskonalić.

Piszę to, po spotkaniu poświęconemu jakości obecnego planowania przestrzennego z ukrytym pytaniem: czy jesteśmy zdolni je udoskonalić ideą, w postaci racjonalnych ustaleń?

Piszę również dlatego, że padły słowa, iż być może nie potrafimy już takiej idei stworzyć, bo rzeczywistość płynie i jest skomplikowana - jakby kiedyś było inaczej (Baumanowi chyba należy współczuć, że tylko tak widział rzeczywistość, a coś nim powodowało, że musiał taką wiedzę szerzyć, bo wydaje się, że jest to wyraz wiary w życie bez sensu).

Powracam do stwierdzenia, że Forum się udało, co paradoksalnie było zasługą dyskusji, która nie dała odpowiedzi na postawione pytania (był to temat na konferencję). Potwierdziło się, że nie ma nowej (aktualnej) idei i że jest ona potrzebna (to moja konkluzja), bo świat się zmienia, a potrzeby - nowe i stare narastające - oczekują od nas
n i e z a n i e c h a n i a.

Nie dotykam samej idei planistyczno-przestrzennej, bo sądzę, że ona sama się pojawi, gdy dojrzeją okoliczności. Dlatego skupiłem się na uwarunkowaniach - pozwalam sobie dołączyć treść mojej wypowiedzi, wraz z usprawiedliwieniem: przyjąłem maksymalnie szeroki horyzont rozpatrywania problemu - wszak chodzi o ideę (treść wystąpienia na stronie Oddziału TUP w Białymstoku).

Na zakończenie, pozwolę sobie na kilka zdań konkretnych. Powrócę do problemu partycypacji - partycypacja może dać, w obecnym stanie obywatelskim, tylko dane wejściowe (i tak już pozostanie, gdyż specjalizacja w poszczególnych dziedzinach się rozwija), a nie rozwiązania. Architektura - w szerokim zakresie - szczególnie wymaga wiedzy, umiejętności
i talentu, czyli niezbędne są u p r a w n i e n i a  do wykonywania zawodu. To, kto ma tworzyć projekty architektoniczne, urbanistyczne i utworów planistycznych, wydaje się być kluczowym problemem. Dopóki nie zostanie odrzucony dotychczasowy porządek cywilizacyjny ustalający profesje, dopóty pomagajmy a r c h i t e k t o m,  u r b a n i s t o m,
p l a n i s t o m  z a p e w n i a j ą c  i m  o p t y m a l n e  w a r u n k i  p r a c y .

Idąc dalej torem już współczesnej mądrości, dodam, iż należy oddzielić  t w o r z e n i e projektów planów miejscowych - o możliwie n a j w y ż s z e j  j a k o ś c i, od procedury legislacyjnej tworzenia prawa miejscowego - maksymalnie o d p o w i e d z i a l n e j (a może w ogóle rozdzielić proces tworzenia projektów prawa od uchwalania prawa? - przecież władza demokratyczna to władza przedstawicielska). Z tym związane są prawa autorskie dla twórców projektów planów, co oczywiście wymaga przywrócenia uprawnień, a idąc dalej - zachowany warunek nienaruszalności utworu, pozwala dokonywać zmian tylko autorom. Pisząc o planach miejscowych użyłem liczby mnogiej, gdyż chcę wyrazić opinię o  p l a n a c h  o g ó l n y c h - odrzucono je kiedyś równie pochopnie, jak obowiązujące plany miejscowe. Natomiast co do studium kierunków rozwoju, należy je połączyć
ze strategią rozwoju gminy. W tym kontekście warto przypomnieć, jaki zakres prac studialnych wymieniał prof. W. Czarnecki w swym fundamentalnym podręczniku, uważając,
że wiedza z nich płynąca jest n i e z b ę d n a  d o  o p r a c o w a n i a  k a ż d e g o  p l a n u  z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o.

Andrzej Chwalibóg

Białystok 2017.05.20

 

Seminarium "Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego na przykładzie małych miast"

Seminarium „Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast”

Sekcja Małych Miast Towarzystwa Urbanistów Polskich zaprasza na spotkanie z dr Andrzejem Sztando, autorem wydanej niedawno książki pt. „Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast”.

http://ksiegarnia.ue.wroc.pl/polityka_regionalna_i_unia_europejska/24742,ponadlokalna_perspektywa_zarzadzania_strategicznego_rozwojem_lokalnym_na_przykladzie_malych_miast.html
(na powyższej stronie znajduje się plik pdf ze wstępem do książki)

Pierwsza część spotkania (ok. 45 min.) będzie prezentacją idei zarządzania i wyników badań zawartych w publikacji. Następnie zapraszamy do dyskusji, refleksji, zgłaszania propozycji legislacyjnych, wygłaszania opinii na podstawie własnych doświadczeń. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematami zarządzania strategicznego w skali lokalnej, ale również odniesieniami do skali ponadlokalnej – praktyków, naukowców, samorządowców.

Termin i miejsce: 19 czerwca, godzina 16.20. Dzięki uprzejmości fundacji Dom Pokoju spotykamy się w Infopunkcie Nadodrze, ul. Łokietka 5 we Wrocławiu.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, poprzez wysłanie maila na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zaproszenie na seminarium eksperckie poświęcone PKM

W dniach 18-19 maja 2017 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w godzinach 10:00-16:00 odbędzie się seminarium eksperckie na temat:

 

"Kolej metropolitalna a planowanie przestrzeni i mobilności w metropoliach",

(wstępny program wydarzenia)

Organizatorami wydarzenia są Instytut Metropolitalny, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w partnerstwie z TUP o. Gdańsk. Szczegóły, w tym folder informacyjny do pobrania na stronie Instytutu Metropolitalnego.

Wstęp na seminarium jest bezpłatny, lecz wymaga wcześniejszej rejestracji ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Doroczna Konferencja TUP, Gdynia 22-23 czerwca 2017, "Dynamika Miasta"

Miasto Gdynia, które będzie gościć VI Kongres Urbanistyki Polskiej w 2018 roku, współorganizuje wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich doroczne konferencje, poprzedzające to ważne wydarzenie. Pierwsza z nich miała miejsce w 2016 roku i dotyczyła kwestii mieszkaniowych. Tegoroczna konferencja odbędzie się 22-23 czerwca 2017 i nosi tytuł „Dynamika Miasta”.

Dodatkowo, miasto współorganizuje z TUP Gdyńską Letnią Szkołę Urbanistyki dla młodych urbanistów z całego świata. Pierwsza taka Gdyńska Letnia Szkoła Urbanistyki TUP, współorganizowana przez ISOCARP i AESOP, miała miejsce w 2016 roku. Tegoroczna Gdyńska Letnia Szkoła Urbanistyki TUP odbędzie się 18-23 czerwca 2017.

W związku z konferencją odbywa się także doroczne spotkanie przedstawicieli TUP i reprezentantów towarzystw urbanistycznych krajów Europy Centralnej i Wschodniej. TUP zainicjował takie spotkanie w 2016 roku. Jednym z jego przejawów było zaproszenie Karla Fischera z wystawą „City Visions” prezentowaną na TU Berlin w 2010 roku. Kopia tej wystawy jest obecnie w dyspozycji TUP i może zostać wypożyczona przez oddziały, sekcje oraz współpracujące podmioty zewnętrzne, jak na przykład biura urbanistyczne, uczelnie wyższe czy urzędy miast i gmin. Tegoroczne spotkanie przedstawicieli TUP i reprezentantów towarzystw urbanistycznych krajów Europy Centralnej i Wschodniej zaplanowane jest na 23 czerwca 2017.

Więcej…
 

Wizyta studyjna "W stronę rzeki" - Krapkowice

22 kwietnia 2017 r. w Krapkowicach odbyła się Wizyta studyjna urbanistów „W stronę rzeki” zorganizowana przez Sekcję Małych Miast Towarzystwa Urbanistów Polskich przy współpracy Gminy Krapkowice, Powiatu Krapkowickiego oraz Uniwersytetu Opolskiego.

Celem wizyty studyjnej było przedstawienie problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów nadrzecznych w małych miastach, wymiana doświadczeń, prezentacja działań zmierzających do aktywizacji przestrzeni nadrzecznej w Krapkowicach, próba sformułowania zaleceń dla dalszych działań.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w załączonej relacji.

RELACJA Z WIZYTY


 

Zgłoszenia do Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają II edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016r. i jest przyznawana w czterech kategoriach:

idei – w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,

realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny,

wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym;

aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zgłoszenia w II edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2017r. za pomocą elektronicznego formularza na tej stronie.

 

NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym

NIK przeprowadziła kontrolę systemu gospodarowania przestrzenią w gminach.

Funkcjonujący system planowania i zagospodarowania przestrzennego nie zapewnia racjonalnego gospodarowania przestrzenią, jako dobrem publicznym. Polska przestrzeń jest źle zarządzana, a chaos i brak ładu przestrzennego negatywnie wpływają na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców. Skutki wadliwie zarządzanej przestrzeni to m.in.: niekontrolowana urbanizacja, lokowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią, brak pełnej ochrony zabytków przyrody, dewastacja ładu przestrzennego oraz niska ocena atrakcyjności polskich miast dla inwestorów.

NIK wskazuje m.in. na nieprawidłowe umiejscowienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w obowiązującym porządku prawnym.

NIK wskazuje również, że brak miejscowych planów oraz brak ich aktualizacji stwarza ryzyko niewłaściwego prowadzenia inwestycji na terenach o szczególnych uwarunkowaniach.

Dokumenty określające politykę przestrzenną gmin są często nieaktualne i niekompletne.

Brak skutecznych instrumentów finansowych do prowadzenia polityki przestrzennej w gminach powoduje ryzyko występowania nieprawidłowości w procesie opracowania dokumentacji planistycznej.

W ocenie NIK, bezzwłocznie należy podjąć działania prowadzące do zmiany systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce.


cały raport TUTAJ

 

Ogólnopolski konkurs na dyplomy magisterskie; edycja 2017

logo

Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w

KONKURSIE O DOROCZNE NAGRODY TUP
za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej
obronione w 2016 roku

 

Zgodnie z Regulaminem Nagrody TUP (w załączeniu) każdy promotor, po uzyskaniu od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki zgłoszenia do konkursu określone w Regulaminie, może wytypować do konkursu jedną pracę dyplomową, spośród prac prowadzonych w ubiegłym roku.

Termin składania prac upływa 1 czerwca 2017 r. o godzinie 14.00. Prace będą przyjmowane w Biurze TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5 lok. 100 także przed tym terminem w dni powszednie, w godz. 11.00-13.00. Prace można również przesyłać pocztą lub kurierem, a o ich terminowym nadaniu decydować będzie data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 25 maja br.

Karta zgłoszenia | Zasady organizacyjne (wyciąg z regulaminu Konkursu)
W sprawach organizacyjnych i regulaminowych informacji udziela sekretarz konkursu - e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie odbędzie się w czasie Targów Murator EXPO, 1-2 września b.r. w Gdyni

Partnerem i sponsorem konkursu jest firma:

 

XI edycja Konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce

KPP

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich serdecznie zapraszają do udziału w jedenastej edycji konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnoszą się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy doceniają rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto uwagę zwraca się na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

W pierwszym etapie konkursu przyjmowane będą zgłoszenia przestrzeni publicznych od instytucji, osób fizycznych i prawnych. Wnioski zawierające podstawowe informacje o obiekcie (zakres wniosku) należy składać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bądź do biura TUP w terminie do 10 maja 2017.

W drugim etapie konkursu właściciele i zarządzający nominowanymi przestrzeniami będą proszeni o przygotowanie szerszego opisu danej inwestycji w oparciu o Załącznik 2 do Regulaminu konkursu. Zgłoszenia do drugiego etapu konkursu będą przyjmowane do końca lipca 2017.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czasie Kongresu Związku Miast Polskich 16-17 października w Krakowie.

 


Strona 1 z 11

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie