Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News
News

News » Oddział Wrocław » Aktualności

Aktualności (83)RSS Feed

Results 11 - 20 of 83

11. Projekt Be : In
Oddział Wrocław/Aktualności

Projekt Be : in w ramach programu ERASMUS rozpoczął się w sierpniu 2016 roku. Polega on na wymianie dobrych praktyk na polu partycypacji społecznej. Partnerami w projekcie jest 5 miast oraz dwa stowarzyszenia z 6 europejskich krajów.

Partycypacja społeczna: Kto może brać udział? W jakim celu? Jak możemy zaangażować więcej osób? Na te pytania próbują odpowiedzieć mieszkańcy, eksperci, wolontariusze i przedstawiciele miast z  Saillans i Billère (Francja), Gulbene (Łotwa), Istiea-Adipos (Grecja), Silvi (Włochy) oraz stowarzyszeń: Instytutu Międzykulturowego w Timisoara (Rumunia) i Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław (Polska), dzieląc się swoim doświadczeniem
i prezentując dobre praktyki.

W ciągu najbliższych dwóch lat francuski oddział ERASMUS finansuje wyjazdy i spotkania dotyczące  metod partycypacji.  Pierwsze spotkanie odbyło się w miasteczku Silvi (Włochy), w styczniu 2017. Omawiano doświadczenia w zakresie rozwoju zrównoważonego, planowania przestrzennego i budżetu partycypacyjnego. Uczestnicy wrócili bogatsi o nową wiedzę i naładowani pozytywną energią.

W przyszłym tygodniu kolejni uczestnicy projektu spotkają się w Gulbene (Łotwa) gdzie poznają  innowacyjne metody włączania młodych w partycypację społeczną.

Więcej informacji: fb/Be:In Erasmus


Friday, 21 April 2017 | 1269 hits
12. Dyskusja o przyszłości zawodu urbanisty - spotkanie 10.04.2017r
Oddział Wrocław/Aktualności

Dyskusja o przyszłości zawodu urbanisty nieuchronnie doprowadzi do pytań o rolę stowarzyszeń zawodowych w tej sferze, w tym rolę TUP. Na ubiegłorocznej Konferencji Programowej TUP przedstawiono propozycję "Planu rozwoju kompetencji zawodowych TUP". Jest to szeroko i wielowątkowo zakrojony projekt skoordynowanych aktywności, które mogą oddziaływać na profil naszego Towarzystwa. Chodzi o jego ujednolicanie organizacyjne dla skoordynowania działalności statutowej w wybranych sferach, oraz wpływające w pewnym stopniu na sam "paradygmat" zawodu "urbanisty", lub też działalności czy postawy społecznej o tej nazwie. Realizacja tego Planu może wpłynąć na wzmocnienie roli TUP jako stowarzyszenia społeczno-zawodowego, może być podstawą rozwoju "Korpusu Rzeczoznawców TUP" i oferty usługowej Towarzystwa w tym zakresie oraz otwierać TUP na nowe wyzwania, związane z przekształcaniem systemu planowania rozwoju przestrzennego.


Plan Rozwoju Kompetencji Zawodowych TUP zawiera 20 skoordynowanych działań, które mają zapewnić realizację jego trzech głównych "filarów":

i)  wzmocnienie, odtworzenie a czasem zbudowanie potencjału TUP w zakresie wiedzy fachowej członków,

ii)  wywołanie popytu na naszych rzeczoznawców - to może być dla nich magnesem do starania się o ten tytuł, do wstępowania do Towarzystwa, do rozwijania kompetencji i poddania się związanym z tym rygorom;

iii)  zbudowanie potencjału organizacyjnego TUP, aby móc "obsłużyć", czyli zorganizować a następnie utrzymywać system doradztwa.

Przed tygodniem powołano Zakład Ekspertyz i Wdrożeń TUP, który ma się zająć wdrożeniem idei "korpusu rzeczoznawców TUP", jako ważnej składowej aktywności Towarzystwa. Status rzeczoznawcy reaktywowano już 2,5 roku temu, ale zrobiono to niekonsekwentnie. Należy dokończyć tego dzieła. Na spotkaniu chcemy podyskutować z praktykami różnych form wykonywania zawodu urbanisty o:

1. liście specjalności Korpusu Rzeczoznawców TUP;
2. hierarchii tej listy - które specjalności uznamy za ważne, priorytetowe lub interesujące (dla Wrocławian);
3. zainteresować Koleżanki i Kolegów podjęciem się próby opisu tych specjalności;
4. przedyskutować jak takie specjalności "tworzyć", jak weryfikować, czy rzeczoznawcy TUP z tej specjalności rzeczywiście znają się na tych właśnie rzeczach;
5. określić ścieżkę kwalifikacyjną dla rzeczoznawców w różnych specjalnościach lub w ogóle;
6. pomarzyć jak ze statusu rzeczoznawcy zrobić produkt rynkowy TUP.

Sunday, 9 April 2017 | 1209 hits
13. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2016-2017
Oddział Wrocław/Aktualności

W związku z podjęciem przez Zarząd Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław Uchwały Nr 01/03/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową ogłaszam konkurs otwarty, jednoetapowy na najlepszą pracę dyplomową, który prowadzony i rozstrzygnięty będzie w języku polskim.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione w latach 2016-2017 w dowolnej uczelni i na dowolnym kierunku studiów na obszarze województwa dolnośląskiego i opolskiego. Zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do w/w Uchwały ich tematyka musi wpisywać się w statutowe cele Towarzystwa Urbanistów Polskich. Prace te powinny więc wspierać działania na rzecz zagospodarowania przestrzennego kraju poprzez badanie zagadnień z zakresu: zasad zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego, ochrony i tworzenia wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, problemów rozwoju i integracji wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaspokajania ich potrzeb, rozwoju gospodarczego.

Prace dyplomowe mogą być zgłaszane przez promotorów, pod kierunkiem których były przygotowane, wyłącznie w formie elektronicznej na adres Sekretarza konkursu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2017 r. Na podany adres można także kierować wszelkie pytania dotyczące konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu a także wzory pisma przewodniego oraz załączników znajdują się w wyżej cytowanej Uchwale Zarządu TUP – Oddział Wrocław.

Regulamin Konkursu

Ogłoszenie

Thursday, 6 April 2017 | 1468 hits
14. spotkanie członków i sympatyków oddziału Wrocław
Oddział Wrocław/Aktualności

 

Serdecznie zapraszam w najbliższy poniedziałek (10 kwietnia) członków i sympatyków naszego oddziału na spotkanie w siedzibie IRT, przy ul. Dawida 1A o godzinie 16.30.
Naszym gościem będzie wiceprezes Zarządu Głównego TUP - Maciej Borsa.
Wspólnie chcemy porozmawiać na temat przyszłości zawodu urbanisty.
Na czym polega praca urbanisty? Jak ten zawód zmienia się? Jakie są oczekiwania i wyzwania.
Czy wrócą uprawnienia urbanistyczne? Na jakich zasadach?
Jakie są oczekiwania wobec TUP? Co nam daje nam tytuł rzeczoznawcy TUP?
Na te pytania i wiele innych spróbujemy odpowiedzieć w poniedziałek. Do zobaczenia.
Jednocześnie przypominam o terminie kolejnego spotkania - 8 maja wykład o smart city.
I zachęcam do płacenia składek,
pozdrawiam
Małgorzata Bartyna-Zielińska

 

Tuesday, 4 April 2017 | 1117 hits
15. I Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. Wille i Pensjonaty Górskie Pogranicza Polski
Oddział Wrocław/Aktualności

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w I Międzynarodowym Seminarium Naukowym pt. Wille i Pensjonaty Górskie Pogranicza Polski, które odbędzie się w dniach 12-13 maja 2017 r. w Szklarskiej Porębie.

Uzdrowiska w Polsce i krajach europejskich cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony kuracjuszy, wczasowiczów i turystów oraz inwestorów. Stanowią o tym najczęściej unikalne walory krajobrazowe, przyrodnicze, wysokiej jakości mineralne surowce lecznicze wydobywane i wykorzystywane w lecznictwie. Obecnie coraz większe zainteresowanie jest także ze strony starzejącego się oraz bogacącego społeczeństwa. W Polsce po roku 1998 wśród wielu zachodzących zmian ustrojowych nastąpiły istotne transformacje związane z uzdrowiskami i ich infrastrukturą turystyczną oraz rekreacyjną miejscowości znajdujących się w gminach uzdrowiskowych. Zaniedbane i niedoinwestowane przez lata polskie uzdrowiska wymagają dziś dużych nakładów finansowych na utrzymanie i rozwój infrastruktury leczniczej, hotelowej turystycznej i rekreacyjnej.
Wiele uzdrowisk opracowuje tzw. programy rozwoju uzdrowisk, łączące w sobie wymiar przestrzenny oraz wymiar tzw. sektorowy - w szczególności w zakresie dziedzictwa i przemysłu „czasu wolnego”, ale też gospodarki wiedzy.
Jednym z istotnych walorów uzdrowisk jest ich dziedzictwo regionalne, w tym dziedzictwo architektoniczne – pensjonaty, sanatoria oraz wille. Zmiany własnościowe wynikłe ze zmian ustrojowych w krajach dawnego bloku postsowieckiego, nowe procesy prywatyzacji wywarły duże piętno na kształtowanie przestrzenne wielu uzdrowisk. Dawna zabudowa, tzw. uzdrowiskowa, i towarzysząca nie spełnia współczesnych standardów funkcjonalnych, użytkowych i estetycznych. Wielokrotne przebudowy, zaniedbania w trakcie użytkowania, bądź opuszczenie wielu interesujących obiektów dopełnia skali degradacji. Stąd temat naszego seminarium, odnoszący się do uzdrowisk i ich podstawowych elementów zabudowy dziś już najczęściej historycznych, ale o wielkim potencjale kulturowego dziedzictwa zagrożonego zniszczeniem.
Organizatorzy pragną podjąć ten palący temat, w szczególności na tzw. pograniczu, gdzie zlokalizowanych jest najwięcej uzdrowisk (Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa, Rosja i Białoruś).

Główne tematy seminarium:

 

 • Diagnoza aktualnej sytuacji uzdrowiska, gminy uzdrowiskowej, miejscowości o walorach potencjalnie uzdrowiskowych,
 • Ocena skutków wcześniej podejmowanych działań,
 • Ogólnodostępna infrastruktura uzdrowiskowa,
 • Infrastruktura turystyczna,
 • Obiekty uzdrowiskowe, turystyczno-rekreacyjne,
 • Rozwój segmentu spa & wellness, bazującego na kapitale prywatnym,
 • Wpływ spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa na funkcjonowanie uzdrowisk,
 • Architektura zdrojowa , sanatoria, pensjonaty, wille,
 • Architektura parków zdrojowych, deptaków, terenów rekreacyjnych,
 • Architektura urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (pijalnie, tężnie),
 • Architektura obiektów kultury i rekreacji dla kuracjuszy,
 • Infrastruktura komunalna,
 • Dostosowanie architektonicznego dziedzictwa kulturowego do nowych funkcji społecznych i gospodarczych,
 • Nowe formy architektury uzdrowiskowej, infrastruktury sportowo rekreacyjnej,
 • Nowoczesne narzędzia i rozwiązania wspomagające rozwój turystyki uzdrowiskowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium.
Thursday, 23 March 2017 | 1259 hits
16. Ogłoszenie konkursu pn. "Przyjazna Przestrzeń Publiczna"
Oddział Wrocław/Aktualności

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu pn. "Przyjazna Przestrzeń Publiczna" organizowanego we współpracy z wrocławskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Konkurs rozstrzygany będzie w październiku br. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA'17 pod tegorocznym hasłem przewodnim "MIASTO W ZIELENI".

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 kwietnia do godz. 15.00.

Nagrodzone i wyróżnione realizacje zostaną opublikowane w katalogu DoFA '17 oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia znajdą Państwo na stronie organizatora:

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-17-konkurs-przyjazna-przestrzen-publiczna

Friday, 17 March 2017 | 1122 hits
17. Konferencja naukowa - 25-26 września 2017 r. - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Oddział Wrocław/Aktualności

Katedra Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową "Gospodarka Przestrzenna, stan obecny i wyzwania przyszłości - ujęcie interdyscyplinarne".

Konferencja jest połączona z jubileuszami 55. rocznicy powstania Katedry Gospodarki Przestrzennej oraz 15. rocznicy utworzenia kierunku studiów gospodarka przestrzenna na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Celem Konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego i dydaktycznego zarówno pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej, jak i innych ośrodków naukowych (podsumowanie dotychczasowych działań, przegląd i synteza dokonań), upowszechnienie wyników badań, zainspirowanie nowych kierunków badawczych, integracja środowiska naukowego, administracji publicznej i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, wymiana doświadczeń i poglądów.

Termin: 25 - 26 września 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24a - Centrum Dydaktyczno-Naukowe, Aula Jana Pawła II


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.
Tuesday, 24 January 2017 | 1201 hits
18. Spotkanie członków TUP - 23.01.2017 r.
Oddział Wrocław/Aktualności

Serdecznie zapraszamy na spotkanie członków naszego oddziału, podczas którego postaramy się podsumować ubiegły rok i opowiedzieć o planach na rok 2017.

Jednocześnie planujemy wręczyć nagrody laureatom konkursu organizowanego przez nasz oddział na najlepszą pracę dyplomową.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek - 23.01.2017r., o godzinie 16.30 w nowej siedzibie IRT przy ulicy Dawida 1A.

Wednesday, 18 January 2017 | 1012 hits
19. Międzynarodowe warsztaty partycypcyjne
Oddział Wrocław/Aktualności

Witajcie.

Nasz oddział bierze udział w międzynarodowym projekcie Be:in, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

W projekt zaangażowane są następujące miasta: Billere (Francja), Silvi (Włochy), Gulbene (Litwa), Saillans (Francja), Timisoara (Rumunia), Istiea (Grecja) oraz TUP – Oddział Wrocław.

Celem projektu jest międzynarodowa wymiana doświadczeń dotyczących szeroko rozumianej partycypacji społecznej i uczenie się od siebie.

W ramach projektu przewidziane są między innymi cztery wyjazdy na pięciodniowe warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznać przykłady zastosowanych w danej gminie metod partycypacji społecznej, które przyczyniły się do rozwiązania konkretnych problemów oraz niesamowite miejsca i ciekawych ludzi.

Każdy z warsztatów ma starannie opracowany program, który musi uzyskać akceptację partnerów. W Billere odbyło się pierwsze spotkanie partnerów, wróciłam pełna energii i chęci do działania, ponieważ w projekt zaangażowani są niesamowici ludzie. Zwieńczeniem projektu ma być katalog dobrych praktyk partycypacyjnych.

W związku z zaangażowaniem naszego oddziału TUP szukamy chętnych osób, które chciałyby wziąć udział w projekcie. W ramach projektu pokrywane są koszty dotyczące przejazdów/przelotów, noclegów oraz pobytu. Na każdy wyjazd wysyłamy przynajmniej dwie osoby, więc nie musicie się obawiać, że będziecie podróżować samotnie.

Pierwsza wizyta już 23 stycznia 2017 r. w Silvi.

W połowie grudnia planowane jest spotkanie dla osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Be:in. A jeśli już teraz ktoś ma pytania odnośnie projektu, bądź chciałby zgłosić się – proszę o kontakt mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pierwszeństwo mają osoby z naszego oddziału, jeżeli ktoś z innego oddziału bądź spoza TUP przekona nas, że udział w projekcie pomoże w jego pracy, zapraszamy.

Tuesday, 6 December 2016 | 917 hits
20. Seminarium: „Smart governance” w zarządzaniu lokalnym i regionalnym – praktyka czy mit?
Oddział Wrocław/Aktualności

Zapraszamy na Seminarium: „Smart governance” w zarządzaniu lokalnym i regionalnym – praktyka czy mit? organizowane przez Polish Governance Institute oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

Towarzystwo Urbanistów Polskich O. Wrocław objęło Seminarium swoim Patronatem.

Termin: 17 listopada 2016 r. godz. 12:00

Miejsce: Biuro Łącznikowe Wolnego Kraju Saksonii, Pasaż Pod Błękitnym Słońcem, Rynek 7


Serdecznie zapraszamy do udziału w`Seminarium.
Monday, 14 November 2016 | 959 hits


Page 2 of 9


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie