O partycypacji społecznej i przyszłości TUP

Friday, 31 December 2010 08:36 Maciej Borsa
Print
There are no translations available.

Partycypacja społeczna w kształtowaniu przestrzeni – to temat otwartego Zebrania Zarządu Oddziału Katowickiego TUP w piątek 14 stycznia 2011 roku godzina 17:00 (NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU !) – w siedzibie o/TUP w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9. Moderatorem będzie kol. Paweł Jaworski. Jako tło dyskusji przedstawi on ideę projektu „Decydujmy razem” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy współpracy Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Fundacji Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych, Fundacji Fundusz Współpracy i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W końcowej części zebrania przedyskutowane będą problemy przyszłości TUP, w kontekście wyzwań społecznych oraz możliwości i potrzeb środowiska ►►► prezentacja wprowadzająca.

Projekt „Decydujmy razem” ma wypracować i pilotażowo wdrożyć różne metody angażowania społeczności lokalnych w trakcie realizowania polityki przestrzennej m.in. na polu rozwoju zrównoważonego. Uczestniczy w nim 100 gmin i 8 powiatów, w których edukatorzy wykształceni w trakcie specjalnych szkoleń mają wesprzeć realizację określonych zadań, np. sporządzanie planu miejscowego.

Kol. Agnieszka Bugno-Janik przedstawi doświadczenia praktyczne z angażowania społeczności lokalnej na przykładzie swoich własnych działań, m.in. w Tarnowskich Górach. Kol. Łukasz Pomykoł zrelacjonuje stan współpracy TUP z władzami miasta i organizacjami pozarządowymi w Rybniku, których celem jest wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój przestrzenny.

Oddzielnym wątkiem będzie dyskusja na temat roli Towarzystwa Urbanistów Polskich, jako organizacji której celem jest działanie na rzecz zagospodarowania przestrzeni, wspomagającego rozwój i integrację wspólnot i społeczności lokalnych. Materiałem do dyskusji będzie prezentacja „Problemy przyszłości Towarzystwa Urbanistów Polskich”, przygotowana na posiedzenie Kolegium TUP w dniu 10 grudnia 2010 roku. Dyskusję tę, w nawiązaniu do poprzednich wątków, poprowadzi prezes Oddziału – kol. Maciej Borsa.