Deklaracja Programowa III Kongresu Urbanistyki Polskiej

Wednesday, 15 December 2010 21:45 Tomasz Majda
Print
There are no translations available.

Deklaracja Programowa NOWA URBANISTYKA - NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA

 

My, uczestnicy III Kongresu Urbanistyki Polskiej, świadomi stanu polskiej przestrzeni zurbanizowanej, a w szczególności przestrzeni publicznej polskich miast, w trosce o jej poprawę, uznajemy za szczególnie pilne i ważne:

Przyjmujemy, że:

Nowa Urbanistyka to nowe zasady działania interdyscyplinarnego i zintegrowanego, z udziałem przedstawicieli wszystkich grup społecznych i inwestorów, rozumiane jako:

kreatywność, uspołecznienie, partycypacja,

a także odpowiedzialność wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej za jej stan oraz poczucie wspólnoty i więzi, zarówno z miastem, jak i innymi jego użytkownikami.

Nowa jakość życia to podwyższenie istniejących standardów zagospodarowania, zainwestowania i wyposażenia przestrzeni miejskiej oraz tworzenie podstaw dla społecznej aktywności zapewniającej wzmocnienie rynku pracy, osiągane przez popieranie małego i średniego biznesu.

Uczestnicy III Kongresu popierają inicjatywę Karty Przestrzeni Publicznej, jako wyraz troski o przestrzeń publiczną, stanowiącą wspólne dobro i szczególną wartość, dającą świadectwo tożsamości narodowej i lokalnej oraz będącą podstawą harmonijnego rozwoju miast.

Przyjmując założenia ideowe Karty Przestrzeni Publicznej stwierdzamy, że troska o przestrzeń publiczną polskich miast musi stać się niekwestionowanym prawem i obowiązkiem obywatelskim.

Akceptujemy zasady kształtowania i użytkowania przestrzeni publicznych zapisane w Karcie Przestrzeni Publicznej:

Wobec istnienia licznych przeszkód w kształtowaniu przestrzeni publicznej i ich negatywnego oddziaływania na jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń, istotne jest aby akceptacja Karty nie służyła tylko uspokojeniu sumień, ale była początkiem intensywnych i konsekwentnych starań o wysoką jakość przestrzeni publicznych polskich miast.

Poznań 6 września 2009r