Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

sprawozdanie z V Podlaskiego Forum Urbanistów

Email Drukuj PDF

Kolejne - piąte Podlaskie Forum Urbanistów  odbyło się 28 stycznia 2015 roku, tradycyjnie w siedzibie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Tematem wyjściowym do dyskusji była informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Białymstoku w zakresie lokalizacji inwestycji na obszarach objętych ochroną przyrody w województwie podlaskim, przeprowadzonej na przełomie 2013 i 2014 roku w organach samorządów gminnych, administracji architektoniczno – budowalnej i nadzoru budowlanego.

Jak wynika z raportu pokontrolnego, zaprezentowanego przez dyrektor Delegatury NIK w Białymstoku Panią Barbarę Chilińską, działania organów administracji samorządowej były niewystarczające dla zachowania ładu przestrzennego oraz nie zapewniały warunków gwarantujących właściwą ochronę obszarom o wyróżniających się walorach przyrodniczych. Zdaniem NIK, w zdecydowanej większości skontrolowanych gmin w bardzo małym stopniu korzystano z narzędzia, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w celu kształtowania przestrzeni na obszarach objętych ochroną przyrody.

Do dyskusji, wywołanej pytaniami, związanymi  z prezentowanym raportem – Czy obowiązujący system prawny pozwala na utrzymanie ładu przestrzennego i jaką rolę pełnią organy administracji w zagospodarowaniu przestrzeni zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele kontrolowanych organów administracji tj.  Burmistrz Supraśla, Starosta Białostocki.

Wnioski z dyskusji potwierdzają, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest odpowiednim instrumentem prawnym pozwalającym na utrzymanie władztwa planistycznego przez gminę. Problemem są koszty związane z opracowaniem planów, a przede wszystkim skutki finansowe wynikające  w szczególności z obowiązku wykupu gruntów prywatnych pod drogi. W związku z tym, że gminy nie są w stanie udźwignąć obciążeń finansowych nałożonych przez ustawodawcę nie jest możliwe opanowanie sytuacji planistycznej na całym obszarze gmin, w tym na obszarach cennych przyrodniczo, co prowadzi do lokalizowania inwestycji w oparciu o decyzje administracyjne. Wymownym przykładem niewydolności systemu i braku władztwa planistycznego gminy była przedstawiona przez doktora Włodzimierza Kwiatkowskiego, zrealizowana w części inwestycja, dotycząca zabudowy mieszkaniowej w obszarze zalewowym rzeki Supraśl na otwartym, pozbawionym „sąsiedztwa” terenie zupełnie niepredestynowanym do zabudowy, gdzie organy administracji samorządowej, przy determinacji  inwestora, nie mogły odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy w ramach zabudowy zagrodowej.

Zgodzić się należy z generalnym stwierdzeniem, że obecny system planowania przestrzennego, pomimo, ze zawiera odpowiednie instrumenty prawne, nie funkcjonuje zgodnie z jego założeniami.

Warto jednak zauważyć, że obszary objęte prawną ochroną przyrody powinny być chronione na mocy przepisów szczególnych, w tym ustawy o ochronie przyrody, poprzez plany ochrony oraz plany zadań ochronnych, niezależnie od stanu planowania przestrzennego w gminie. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i plany miejscowe powinny być za to doskonałym instrumentem ochrony terenów cennych przyrodniczo, nieobjętych ochroną prawną, określonych na podstawie opracowań ekofizjograficznych,

W związku z szerokim zakresem poruszonej problematyki temat dotyczący obszarów objętych ochroną przyrody będzie kontynuowany w ramach kolejnego forum.

 

Jerzy Tokajuk

Prezes  Zarządu Oddziału TUP  w Białymstoku

 

Fot.  W. Kwiatkowski , 2013

 

Podsumowanie III Podlaskiego Forum Urbanistów

Email Drukuj PDF

W dniu 5 grudnia 2013r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Podlaskiego Forum Urbanistów organizowane przez Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich w Białymstoku i Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Tym razem poruszono problem inwestycji turystycznych w obszarach o cennych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. Zaprezentowano koncepcję budowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim oraz koncepcję budowy stanic turystycznych na szlaku Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego.

W dyskusji wywołanej pytaniem Czy inwestycje w infrastrukturę turystyczną na obszarach o cennych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych są korzyścią czy zagrożeniem dla tych obszarów i dla regionu udział wzięli m.in. Konsul Generalny Republiki Białoruś – Aleksander Berebenya i członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Jacek Piorunek.

Z dyskusji można było wywnioskować, że idea budowy drogi wodnej z Giżycka do Augustowa, pomimo atrakcyjności turystycznej może budzić obawy związane z ochroną przyrody  i utrzymaniem bilansu hydrologicznego. Koszt tej inwestycji szacuje się na około miliard złotych. Po opracowaniu ogólnej koncepcji aż w 22 wariantach przebiegu trasy kanału obecnie nie są prowadzone dalsze działania.

Z kolei zwrócono uwagę na konieczność zagospodarowania szlaku Czarnej Hańczy i kanału Augustowskiego na bazie dawnych stanic PTTK. Koszt tych działań jest nieporównywalnie niższy (około 20 mln złotych).

Organizatorzy spotkania wystosują apel do władz państwowych i samorządowych o zaangażowanie się podmiotów publicznych i podjęcie konkretnych działań w celu kontynuowania projektu szlaku wodnego łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie z Kanałem Augustowskim oraz opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego.

 

Prezes  Zarządu Oddziału

Towarzystwa Urbanistów Polskich w Białymstoku

Jerzy Tokajuk

 

projekt studencki Kurier Poranny

Email Drukuj PDF

Studenci zaprojektowali stanice nad Czarną Hańczą

Dodano: 25 lutego 2012, 16:15 Autor: Tomasz Mikulicz

 

Józef Grajewski (od lewej), Jerzy Tokajuk i Andrzej Chwalibóg prezentują zwycięską pracę. Studenci wymyślili budynek, który przywodzi na myśl rwący nurt rzeki. Świadczą o tym m.in. załamania dachu. (fot. Andrzej Zgiet)

Nawiązania do puszczańskiej przyrody i królujące na elewacjach drewno. Takie są pomysły studentów architektury na nowe stanice nad Czarną Hańczą. Gdyby powstały, otoczenie rzeki byłoby jeszcze większą niż obecnie atrakcją turystyczną województwa.

Nie widać wpływów kiczowato projektowanej tradycji, ani nowoczesnych, zimnych w swej technologiczności pudełek - tak o zwycięskiej pracy mówi Andrzej Chwalibóg, pod którego okiem powstawały projekty.
Studenci wydziału architektury Politechniki Białostockiej mieli za zadanie zaprojektować stanice nad Czarną Hańczą. Wygląd obecnych pozostawia wiele do życzenia. - A przecież tereny nad Czarną Hańczą są tak piękne, że powinny być wizytówką turystyczną regionu - mówi Józef Grajewski, lokalny patriota i człowiek, który już od 55 lat pływa po tej rzece kajakiem. To on skontaktował się z białostockim odziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich i zaraził jego członków ideą budowy nowych stanic. - We współpracy z wydziałem architektury udało się nam zorganizować konkurs na ich projekty. Wpłynęło siedem prac, z których wybraliśmy trzy najlepsze - opowiada Jerzy Tokajuk, szef białostockiego TUP.
Marta Chrzanowska, jedna z pięciu autorek zwycięskiej pracy mówi, że za inspirację posłużył im rwący nurt Czarnej Hańczy. - Dlatego ściany budynku mają wiele skosów, a dach załamań - podkreśla studentka.

Zaprojektowany przez jej zespół budynek ma dość tradycyjną bryłę. Nie można tego powiedzieć o projekcie, który zdobył drugą nagrodę. - Budynki przypominają kształtem dwie wyłaniające się z lasu wstęgi. Tutaj, podobnie jak w zwycięskiej pracy, widoczne są nawiązania do rzecznego nurtu. Pofalowana jest nawet podłoga - mówi Andrzej Chwalibóg.
Wszystkie zaprojektowane stanice mają też pełnić konkretne funkcje. Będą w nich m.in. pokoje gościnne, kuchnie, sauny i pomieszczenia na suszenie ubrań. Materiały, jakie według studentów, powinny być użyte do budowy to drewno i szkło, z przewagą tego pierwszego. Dzięki temu budynki doskonale wpisują się w leśne otoczenie i zapewniają ich przyszłym lokatorom łatwy kontakt z przyrodą. W projekcie, który zdobył trzecie miejsce, do puszczańskiej przyrody nawiązuje nawet forma poszczególnych obiektów. - Jeśli ustawi się je w odpowiedni sposób, to przypominają korony drzew - podkreśla Joanna Karwowska, jedna z pięciu autorów pracy.
Tutaj studenci zaprojektowali jeden przypominający trapez budynek, który może być wielokrotnie dublowany i ustawiany w różnych konfiguracjach. Na projekcie widzimy np. zespół obiektów tworzących zamknięty okrąg. - Chcemy zainteresować tymi projektami urząd marszałkowski. Myślę, że są one warte realizacji - twierdzi Andrzej Chwalibóg.
Niedługo w auli wydziału architektury PB ma być otwarta wystawa tych prac.

 

 

Zebranie wyjazdowe członków Oddziału TUP w Białymstoku

Email Drukuj PDF

Zarząd Oddziału TUP w Białymstoku informuje, że w dniu 20 maja bieżącego roku odbyło się w Zamku w Tykocinie spotkanie członków oddziału stowarzyszenia. W spotkaniu udział wzięli członkowie i zaproszeni sympatycy oddziału TUP.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem uczestników przez budowniczego i właściciela Zamku Pana Jacka Nazarko, który oprowadził po obiekcie i opowiedział jego historię – powstania i upadku oraz rekonstrukcji. Po zakończeniu zwiedzania, w trakcie dyskusji, kolega Bartosz Czarnecki przedstawił prezentację dotyczącą związków kształtowania przestrzeni z bezpieczeństwem jej użytkowników. Następnie kolega Piotr Firsowicz zaprezentował odnalezione materiały archiwalne dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Białegostoku z okresu przed i powojennego, m.in. autorstwa Ignacego Felicjana Tłoczka. Serdecznie dziękuję Panu Jackowi Nazarko za gościnne przyjęcie, członkom Zarządu Oddziału, w szczególności kol. Helenie Ostasiewicz i kol. Andrzejowi Chwalibogowi za pomoc w zorganizowaniu spotkania, wszystkim uczestnikom za twórczy udział.

W imieniu własnym i Zarządu Oddziału TUP w Białymstoku
Jerzy Tokajuk
Prezes Zarządu Oddziału

 

Zmiany w prawie zagospodarowania przestrzennego

Email Drukuj PDF

Mija prawie osiem lat od rzeczywistego  wejścia w życie drastycznego posunięcia legislacyjnego, którego skutkiem była utrata ważności planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych przed 1995 rokiem, a więc  dotyczącym wszystkich gmin i w praktyce prawie całości obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Zamiarem ustawodawcy, co zresztą zapowiadał już w 1994 roku, w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym,  było zerwanie z systemem planowania przestrzennego z poprzedniego ustroju, który za nic miał własność prywatną i szafował gruntami w zasadzie bez ograniczeń.

Więcej…
 


Strona 3 z 3

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie