Budowanie w pięknym krajobrazie V

Thursday, 17 October 2013 10:01 Janusz Korzeń, Jacek Goldewski
Print
There are no translations available.

PODSUMOWANIE V KONFERENCJI Z CYKLU „BUDOWANIE W PIĘKNYM KRAJOBRAZIE”

nt.

„POTENCJAŁ KULTUROWO-PRZYRODNICZY REGIONU KARKONOSKIEGO

I KIERUNKI JEGO MIĘDZYNARODOWEJ PROMOCJI I RECEPCJI”

Hotel „Paulinum” w Jeleniej Górze, 20 września 2013 r.

Kolejna konferencja, zorganizowana przez jeleniogórski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich w ramach tematycznego cyklu „Budowanie w pięknym krajobrazie”  poświęcona została  waloryzacji walorów kulturowo-przyrodniczych Regionu Karkonoskiego oraz nakreśleniu kierunków wzmocnienia ich ochrony i międzynarodowej promocji oraz uzyskania statusu obiektu światowego dziedzictwa. W rozumieniu uczestników konferencji Regionu ten tworzą Kotlina Jeleniogórska oraz otaczające je zachodnio-sudeckie pasma górskie, w tym masyw Karkonoszy wraz z jego czeską częścią, a jego unikalne walory objęte są sukcesywnie rozbudowywanym, zintegrowanym systemem ochrony i udostępniania dla mieszkańców i turystów, czego szczególnym elementem było wprowadzenie ostatnio jedenastu zespołów rezydencjalnych z jeleniogórskiej Doliny Pałaców i Ogrodów na listę Pomników Historii RP.

 

Na Konferencji przedstawiona została waloryzacja walorów kulturowo-przyrodniczych Regionu zarówno w kontekście regionalnym i ogólnokrajowym, a nawet i szerszym (w wystąpieniach prof. Zbigniewa Myczkowskiego z Politechniki Krakowskiej – eksperta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i członka ICOMOS, dr Grzegorza Grajewskiego – kierownika Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu oraz Roksany Knapik z Karkonoskiego Parku Narodowego), jak i w kontekście aktualnie zachodzących procesów przeprowadzania w praktyce procesów rehabilitacji i odnowy przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowy systemów ochronnych w tym obszarze (w wystąpieniach Barbary Nowak-Obelinda – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojciecha Kapałczyńskiego – kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze oraz Witolda Szczudłowskiego – dyrektora Biura Związku Gmin Karkonoskich). Na tle syntetycznie  zarysowanej oceny stanu walorów kulturowo-przyrodniczych Regionu zaproponowana została przez Janusza Korzenia (prezesa Fundacji Karkonoskiej) koncepcja struktury przestrzennej karkonoskiej strefy ochrony krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, m. in. stanowiąca element wdrożenia postulatów, zawartych w tzw. „Tezach Karkonoskich”  z 2007 r.

 

Po przeprowadzeniu wielostronnej dyskusji nad przedstawionymi w ramach Konferencji referatami i propozycjami koncepcyjnymi jej uczestnicy przyjęli następujące wnioski i rekomendacje:

1) bardzo wysoka ocena unikalnych i wyróżniających się w ponadregionalnej skali walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego Regionu Karkonoskiego, chronionych już w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego – Transgranicznego Rezerwatu Biosfery, szeregu obszarów Natura 2000, 2 parków krajobrazowych, parku kulturowego, wpisów na listę Pomników Historii RP oraz do wojewódzkiego rejestru zabytków w pełni uzasadnia podjęcie starań o uzyskanie jego wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; sprzyja temu też wysoka dynamika podjętych w tym obszarze działań rewitalizacyjnych oraz pozytywne efekty traktowania jego potencjału kulturowo-przyrodniczego jako szczególnego dobra, którego jak najpełniejsze wykorzystanie służyć będzie zarówno wzmocnieniu tożsamości Regionu i jego gospodarczemu wzrostowi;

2) oczekuje się  wsparcia dla podjęcia starań o uzyskanie wpisu Regionu na listę UNESCO zarówno ze strony władz regionalnych, jak i zwłaszcza ze strony samorządów lokalnych oraz społeczności i ich liderów, w związku z czym niniejsze podsumowanie zostanie im niezwłocznie przekazane;

3) podstawą merytoryczną dla przygotowania odpowiedniej dokumentacji jako projektu wniosku do albo strefowego, albo tzw.  „seryjnego” wpisu na listę UNESCO powinna być przyjęta przez uczestników konferencji jako wytyczna dla działań w ich środowiskach koncepcja struktury przestrzennej karkonoskiej strefy ochrony krajobrazu kulturowego i przyrodniczego (stanowiąca załącznik do niniejszego podsumowania);

4) organizatorzy Konferencji przy wsparciu reprezentowanych na niej instytucji i organizacji podejmą zabiegi dla zorganizowania w I kw. 2014 r. otwartego seminarium dla promocji wypracowanych na Konferencji idei i przedyskutowania sposobów jej wdrożenia.

Współorganizatorami Konferencji były także Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów z Wrocławia Fundacja Karkonoska z Jeleniej Góry oraz Związek Gmin Karkonoskich.

fotoreportaż: