Stanowisko Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w sprawie budowy III linii

piątek, 26 marca 2021 13:53 Paulina Sikorska
Drukuj

Stanowisko Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w sprawie budowy III linii metra w Warszawie

Rada m.st. Warszawy zaakceptowała wniosek Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie umożliwiających przygotowanie realizacji III linii metra. Decyzja ta jest bardzo ważna dla kształtowania rozwoju systemu transportu zbiorowego w naszym mieście.

Metro jest najbardziej wydajnym i najwygodniejszym środkiem miejskiego transportu zbiorowego. Ale jest także, zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, najdroższym środkiem transportu. W chwili obecnej, nakłady inwestycyjne na budowę metra pochłaniają 2/3 budżetu przeznaczonego na inwestycje transportowe i komunikacyjne w Warszawie. Można zakładać, że będzie tak przez kolejne 30 lat - aż do roku 2050, gdy budowa pełnego systemu metra w Warszawie ma być zakończona. W sposób oczywisty, musi się to odbywać kosztem ograniczenia nakładów inwestycyjnych na inne, tańsze, środki transportu. Decyzje Prezydenta i Rady m.st. Warszawy zostały podjęte bez pełnej informacji o przesłankach ich podjęcia. Nie przedstawiono rachunku kosztów i korzyści i uzasadniających przeznaczenie zdecydowanej większości środków na budowę metra, a nie np. wielomodalnego systemu transportu zbiorowego. Nie wskazano na rozwiązania alternatywne w stosunku do budowy głównie metra. Nie wykazano, że będzie to rozwiązanie ekonomicznie uzasadnione. Nie wskazano także, jakiej zmianie ulegnie poprawa warunków podróży w relacji miejsca zamieszkania - miejsca pracy - miejsca usług (ponadlokalnych). Nie poinformowano także, jakiego procenta mieszkańców ta poprawa będzie dotyczyć. Nie wykazano, w końcu, jak wpłynie to na standard obsługi komunikacyjnej osób dojeżdżających do pracy w Warszawie oraz turystów krajowych i zagranicznych.

Brak odpowiedzi na powyższe pytania uniemożliwia podjęcie jednoznacznej oceny trafności decyzji dotyczącej budowy III linii metra i kolejnych. W naszym przekonaniu, jest jeszcze czas, aby temat transportu zbiorowego w Warszawie stał się przedmiotem szerszej debaty i konsultacji społecznej. Warszawiacy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tej żywotnej dla nich sprawie. Wybór modelu obsługi transportowej (i w konsekwencji sposobu wydatkowania środków pochodzących z podatków płaconych przez mieszkańców), powinien dokonać się, co najmniej przy pełnej świadomości Warszawianek i Warszawiaków.

Należy także zwrócić uwagę, że decyzja o budowie III (i ew. następnych) linii metra nie może abstrahować od kontekstu urbanistycznego i planistycznego. W prezentowanym publicznie rozwiązaniu, trasę i przystanki III linii na: Kamionku, Grochowie i Gocławiu przyjęto inaczej niż w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz, od lat procedowanych, projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Taka decyzja musi spowodować wstrzymanie prac nad tymi planami na kolejne lata (co najmniej do 2023 roku).

Warszawa, 26.03.2021