Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy

W dniu 9 listopada 2023 roku w Rządowym Centrum Legislacji opublikowany został projekt kolejnego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącego ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powstały w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konsultacje projektu w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy, który został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych pod numerem 99, zakończą się jeszcze w listopadzie tego roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym samorządy gmin mogą w opracowywanych przez siebie planach ogólnych wyznaczać obszary uzupełniania zabudowy, do których ograniczone zostanie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Takie działanie prowadzić ma do ograniczenia sytuacji, w których procesy inwestycyjne prowadzone są na podstawie aktów indywidualnych oraz bez uwzględnienia szerokiego kontekstu planistycznego. Ważną motywacją dla zmian jest również próba zabezpieczenia wybranych terenów przed nowymi procesami inwestycyjnymi prowadzonymi w oparciu o wydawane decyzje, które w wielu przypadkach nie zachowywały zgodności z polityką planistyczną gminy określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.