Podsumowanie czwartego posiedzenia Komisji do spraw reformy systemu planowania

W dniu 22 sierpnia 2023 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji do spraw reformy systemu planowania. Posiedzenie zostało poświęcone prowadzonym konsultacjom społecznym dotyczącym projektów dwóch nowych aktów wykonawczych Ministra Rozwoju i Technologii do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będących konsekwencją zmiany ustawy. W ramach posiedzenia omówiono przebieg spotkania zorganizowanego w dniu 3 sierpnia 2023 roku z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także stanowisko Ministerstwa dotyczące rozwiązań przyjętych w ramach rozporządzeń.

W trakcie posiedzenia Komisji podjęto dyskusję wokół szczegółowych uwag przekazanych przez członków Komisji do projektu rozporządzenia sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego, o którym mowa w art. 8h ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Finalna wersja uwag zostanie przekazana Zarządowi Głównemu Towarzystwa Urbanistów Polskich w celu akceptacji i przekazania zbiorczego stanowiska do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.