Poprawki Senatu do projektu ustawy o pizp

Senat RP, na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2023 r. wprowadził 39 poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, w tym m.in. zgłaszanych przez TUP, dot. wygaszenia będących obecnie w obrocie prawnym decyzji o warunkach zabudowy (w ciągu dwóch lat – poprawka Związku Miast Polskich skracająca termin wygaszenia WZ z 5 lat):

„Art. 62. Do decyzji o warunkach zabudowy, które stały się prawomocne
przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, art. 64c ustawy zmienianej
w art. 1 stosuje się. Termin określony w tym przepisie liczy się od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy.”

i wydłużenia obowiązywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin:

„w art. 65 w ust. 1 wyrazy „31 grudnia 2025 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia
2028 r.”

Pełny tekst uchwały Senatu RP