You are currently viewing Warszawa – nowa Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna

Warszawa – nowa Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy zwróciło się do Zarządu Oddziału Warszawskiego TUP o wskazanie 5 kandydatur do nowego składu MKU-A.

W ramach MKU-A działają 2 zespoły:

1/ ZESPÓŁ ROBOCZY, który opiniuje głównie projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (podczas cyklicznych posiedzeń plenarnych), 

2/ ZESPÓŁ EKSPERTÓW, którego poszczególni członkowie opracowują koreferaty do opracowań opiniowanych przez MKU-A.

Praca w MKU-A jest odpłatna (w wysokości określanej przez Urząd m.st. Warszawy).

Więcej informacji na stronie architektura.um.warszawa.pl/mkua

Osoby zainteresowane pracą w którymś z zespołów proszone są o nadsyłanie zgłoszeń na adres warszawa@tup.org.pl lub bezpośrednio do Biura OW TUP (ul. Lwowska 5 lok. 100) w nieprzekraczalnym terminie do 27 października br.

W zgłoszeniu prosimy podać:

– zespół, do którego składana jest aplikacja (ew. oba zespoły),

– wykształcenie – rok kończenia studiów, uczelnia, kierunek,

– doświadczenie zawodowe, w tym:

  • ostatnie 3 plany miejscowe (nazwa), data uchwalenia i funkcja pełniona przy ich opracowywaniu
  • ew. inne doświadczenie zawodowe przydatne przy opiniowaniu projektów planów miejscowych.

Spośród zgłoszonych kandydatur Zarząd Oddziału Warszawskiego dokona wyboru 5 osób, które będą rekomendowane jako przedstawiciele OW TUP w MKU-A.

                                                                                                     Prezes OW TUP

Arch. Marcin Świetlik