Podsumowanie pierwszego posiedzenia Komisji do spraw reformy systemu planowania

Pierwsze posiedzenie Komisji do spraw reformy systemu planowania, która została powołana w dniu 17 marca 2023 roku, w imieniu Prezesa Tomasza Majdy zainaugurowała Sekretarz Generalna Anna Pyziak, która przedstawiła podstawowe cele prac Komisji oraz zadania postawione przed nią przez Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich. W trakcie posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącej Komisji, którą została Koleżanka Justyna Wieczerzak z Oddziału w Gdańsku.

W trakcie dyskusji dzielono się licznymi spostrzeżeniami dotyczącymi przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Zwracano uwagę między innymi na mnogość i sprzeczność interesów uczestników procesu planowania przestrzennego, a tym samym konieczność określenia strony lub stron, które w dyskusji o reformie będzie reprezentować Towarzystwo. Przypominano ponadto, że stopniowe osłabianie środowiska było wynikiem pozbawienia urbanistów statusu zawodu zaufania publicznego.

W dyskusji zwracano uwagę na konieczność opierania działań i wypracowywania propozycji w oparciu o realną diagnozę obecnej sytuacji systemu planowania przestrzennego. Ponadto podkreślano, że w kontekście prowadzonych prac legislacyjnych Komisja powinna działać zarówno w perspektywie długookresowej podejmując rozważania dotyczące kompleksowej reformy, jak również na bieżąco uczestnicząc w już trwającym procesie legislacyjnym. Podkreślano również, że prócz syntezy diagnozy stanu istniejącego zasadne będzie przygotowanie scenariuszy oraz konsekwencji wdrażania w praktyce proponowanych rozwiązań. Zwrócono również uwagę, że duża część samorządów lokalnych inicjuje procesy dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu przeprowadzenia ich w oparciu o obowiązujące jeszcze przepisy, co może niekorzystnie wpływać na jakość tych rozwiązań.

Podsumowując spotkanie przyjęto, że Komisja przedstawi propozycję projektu stanowiska dotyczącego ustawy skierowanej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które następnie zostaną przedstawione Zarządowi Głównemu oraz skierowane do prac w tej izbie.

Dodaj komentarz