Odpowiedzialni za miasto – założenia kongresowe

Gospodarka przestrzenna w Polsce i system planowania przestrzennego są w stanie kryzysu, to zgodna opinia środowisk zawodowych i naukowych, potwierdzona przez oceny Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, raporty NIK oraz uzasadnienia do decyzji Trybunału Konstytucyjnego. System prawny jest pełen luk, błędów i nierealnych regulacji. Pogarsza ten stan złe wdrażanie prawa i niepokojące praktyki jego stanowienia. Inicjatywy legislacyjne podejmowane na forum Sejmu i Senatu budzą często niepokój i wątpliwości co do ich intencji. Politycy głoszą nieprawdziwe hasła i tezy: twierdzi się, że planowanie przestrzenne utrudnia inwestowanie, że budownictwo mieszkaniowe ruszy jak zlikwidujemy kontrolę nad procesami urbanizacyjnymi. To świadome wprowadzanie w błąd społeczeństwa. Fakty są inne. Badania niezależnych ekspertów wykazują, że połowa zezwoleń na budowę wydawana jest dziś w trybie decyzji administracyjnej (decyzji o warunkach zabudowy) na obszarach pozbawionych planów. Wiele gmin nie sporządza planów miejscowych, tylko kilkanaście procent terenów miejskich ma plany. Plany te odnoszą się jednak do zminimalizowanych przestrzeni służących bezpośrednio konkretnej inwestycji. Brak planów większych założeń urbanistycznych i planów konkretyzujących zamierzenia przyszłościowe. Władze miejskie nazbyt często uważają, że to wzrost a nie rozwój jest celem ich działania; wzrost czyli inwestycje: obojętnie co, obojętnie gdzie, obojętnie z jakimi konsekwencjami dla miasta; teraz a zwłaszcza w przyszłości.

(więcej…)

0 Komentarzy

Cele i idea Kongresu

  • Uświadomienie, że każde miasto to dobro publiczne w wymiarze globalnym i lokalnym
  • Prezentacja adekwatnego do aktualnych wyzwań rozwojowych nowego systemu wartości związanych z funkcjonowaniem miasta
  • Budowanie koalicji odpowiedzialnych za miasto na rzecz reformy gospodarki przestrzennej
  • Wskazanie szczególnej roli władz publicznych
  • Wskazanie sposobów partycypacji i angażowania się reprezentatywnych lokalnych grup społecznych w ochronę żywotnych interesów miasta i kształtowanie jego rozwoju
  • Popularyzacja istniejących i potencjalnych instrumentów zarządzania rozwojem współczesnego miasta.
(więcej…)

0 Komentarzy

Hybrydowe warsztaty projektowe w Lewinie Brzeskim

Doświadczenia Sekcji Małych Miast TUP w prowadzeniu działań partycypacyjnych w czasie epidemii zostały wykorzystane w konsultacjach społecznych sporządzanych dokumentów planistycznych w Lewinie Brzeskim. Krótkie sprawozdanie z warsztatów projektowych >>> w pliku pdf

0 Komentarzy

SPOTKANIE 18 stycznia 2021

Na zdrowie! Czyli dyskusja o szansach jakie mniejszym miastom może przynieść epidemia. Sekcja Małych Miast TUP 18 stycznia 2021, 17:00, Google Meet Więcej informacji na FB Sekcji Małych Miast >>> INFORMACJA…

0 Komentarzy

NOWOROCZNE ROZMOWY O NOWYM

Sekcja Małych Miast TUP zaprasza na spotkanie w siedzibie głównej Towarzystwa, 26 stycznia o godzinie 11.00.Jak przystało na okres noworoczny, skupimy się nowych pomysłach, inicjatywach i ideach... Więcej informacji w…

0 Komentarzy